Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Akcelerujeme podnikání s.r.o.

Klíčové pojmy v GDPR

 • Zákazník – fyzická osoba a také podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná, která má se společností Akcelerujeme podnikání s.r.o. uzavřenu smlouvu a/nebo je vůči společnosti Akcelerujeme podnikání s.r.o. v jiném právním vztahu a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány; ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů jde o subjekt údajů.
 • Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se zákazníka, ze které je přímo nebo nepřímo identifikovatelný.
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (Zákon) upravuje způsob a podmínky zpracování osobních údajů.

Práva zákazníka 

 • Společnost zpracovává osobní údaje jen se souhlasem zákazníka, vyjma případů, kdy Zákon pro zpracování osobních údajů souhlas zákazníka nevyžaduje. Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat nebo změnit jeho rozsah. O tom, je-li poskytnutí osobních údajů povinné či dobrovolné je v konkrétním případě zákazník informován před poskytování těchto údajů.
 • Zákazník má kromě práv, o nichž je informován v rámci jednání nebo plnění smlouvy, právo na informace o rozsahu zpracování osobních údajů a zdrojích osobních údajů, dále o povaze automatizovaného zpracování osobních údajů a o příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Bližší informace o těchto skutečnostech lze nalézt v dalších částech tohoto dokumentu.
 • Pokud se zákazník domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho právy nebo v rozporu se zákonem, je oprávněn požádat Společnost o vysvětlení, případně požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud se prokáže, že zákazníkova žádost je oprávněná, Společnost jí samozřejmě bezodkladně vyhoví.

Způsoby a účel zpracování osobních údajů

 • Společnost prohlašuje, že své zákazníky vždy kontaktuje v rozsahu, které mu zákazník a platné právní předpisy umožňují a nedopouští se žádných nekalých obchodních praktik.
 • Pokud se zákazník setká s tím, že se nějaká osoba neoprávněně představuje jako zástupce Společnosti, nechť obratem kontaktuje Společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže na této stránce.
 • Osobní údaje zákazníka mohou být společností Akcelerujeme podnikání s.r.o., jejich zástupci nebo smluvními partnery, zpracovávány pro následující účely:
  • Pozvání hostů do podnikatelského klubu,
  • Pozvání hostů na otevřené akce,
  • Pravidelná komunikace se zákazníky (členy) komunity,
  • Evidence výsledků z aktivity na podnikatelských setkáních,
  • Obchodní účely, zejména informování zákazníků o produktech a službách Společnosti,
  • Marketingové účely komunity,
  • Zajištění bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb, včetně bezpečnosti Společnosti jako poskytovatele těchto služeb a osobních údajů zákazníka jako odběratele těchto služeb,
  • Výkon dalších práv a plnění ostatních povinností vyplývajících ze smluv se zákazníky.

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Ve Společnosti se zpracovávají osobní údaje zákazníků v následujícím rozsahu:
  • Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení,
  • Adresní údaje: Fakturační adresa, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa.
 • Společnost nezpracovává citlivé osobní údaje zákazníků.

Zdroje osobních údajů a monitoring

 • Společnost získává osobní údaje svých zákazníků zejména od nich samých v rámci pozvání a účasti na podnikatelských setkáních a otevřených aktivitách jako jsou networkingové večírky, workshopy, školení, apod.  
 • Společnost získává osobní údaje hostů klubu na základě zaslání pozvánky od členů klubu. Tyto údaje jsou evidovány v IS Společnosti a v případě, že host na zaslání pozvánky nereaguje, jeho kontakt je automaticky po proběhnutí akce, na kterou byl pozván, zařazen do složky Nereagujících kontaktů a společnost takový kontakt již nekontaktuje. V případě, že host zareaguje a pomocí tlačítka se přihlásí na klubové setkání/otevřenou akci jeho kontakt je evidován do doby účasti na, na které se prostřednictvím Anketního lístku sám rozhodne, zda-li chce být nadále Společností kontaktován, či nikoliv. Pokud se host rozhodne, že nechce být nadále kontaktován společností, jeho jméno a příjmení a e-mail zařadíme v systému do záložky Nekontaktovat, aby se nemohlo stát, že hosta někdo za nějaký čas opětovně kontaktuje. Pokud si host za nějaký čas bude přát být Společností kontaktován, status Nekontaktovat může zrušit buď žádostí o znovu kontaktování formou e-mailu nebo písemně na ústředí společnosti.
 • Společnost dále získává osobní údaje z veřejně dostupných evidencí a webových stránek.
 • Za účelem zvyšování kvality služeb Společnost monitoruje a zaznamenává komunikaci s potenciálními zákazníky prostřednictvím Google Analytics a remarketingu.

Příjemnci osobních údajů

 • K osobním údajům členů a hostů mají ve Společnosti přístup – Výkonný tým, Manažeři, Oblastní ředitelé a vedení společnosti. Každý účastník byl seznámen se zásadami ochrany osobních údajů v systému a rozsahem a bezpečností používání systému.

Zpracovatelé osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 Zákona.
 • Zpracovateli osobních údajů Společnosti jsou zejména:
  • Vedení společnosti
  • Manažerský tým

Kontaktní údaje

 • Jakékoli dotazy, týkající se zpracovávání osobních údajů ve společnosti Business for Breakfast Česká republika, můžete adresovat na Akcelerujeme podnikání s.r.o. Kontaktní adresa: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno,  tel.: 733 799 458, e-mail veronika.skubalova@bforb.cz